Affichage de contenus web

Presidencia de la Generalitat

Inici de les actuacions per a pal·liar els danys produïts pels greus incendis forestals de juliol i d'agost del 2022

 

Persones beneficiàries: corporacions locals dels municipis afectats

Municipis afectats:

- Incendi forestal de la Vall d'Ebo: la Vall d'Alcalà, l'Atzúbia, Balones, Benimassot, Castell de Castells, Fageca, Famorca, Orba, Pego, Planes, Tollos, Tormos, la Vall d'Ebo, la Vall de Gallinera i la Vall de Laguar

- Incendi forestal de les Useres: Costur, Figueroles, Llucena i les Useres

- Incendi forestal de Bejís: Altura, Barracas, Bejís, Jérica, Sacañet, Teresa, Torás, El Toro, Viver, Alcublas i Andilla

- Incendis forestals de Petrer, Olocau i Calles, els seus respectius municipis

Objecte: presentació de l'estimació de danys d'infraestructures i de béns públics, dels danys que hagen pogut patir les instal·lacions i infraestructures agràries o d'altres sectors econòmics diferents dels forestals, i dels possibles danys a béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques que no estigueren coberts pel sistema d'assegurances; així com, si escau, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s'haja hagut d'efectuar com a conseqüència dels incendis forestals

Documentació:

Sol·licitud

Memòria valorada d'estimació de danys amb la relació detallada de les infraestructures afectades i la seua localització, preferentment cartogràfica

Declaració que tots els danys s'han produït a conseqüència d'algun dels incendis forestals descrits en l'acord

Límit de sol·licitud: 13/10/2022

Acord: https://dogv.gva.es/datos/2022/09/01/pdf/2022_7901.pdf