Visualització de contingut web

Comissió Interdepartamental

COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS.

 

El Decret 58/2017, de 28 d'abril, del Consell, crea la Comissió Interdepartamental per a la luita contra el despoblament dels municipis Valencians.

 

L'article 1 estableix l'objecte i cita el següent:

Aquest decret té com a objecte la creació i regulació de les funcions, composició i règim de funcionament de la comissió interdepartamental per a previndre el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana.

 

Segons estableix l'article 2.2:

La mencionada comissió interdepartamental es un òrgan col·legiat de la Administració de la Generalitat al que compet elaborar i proposar al Consell la aprovació de una estratègia plurianual per a pal·liar el despoblament dels municipis valencians, i el seguiment i control de les iniciatives i actuacions que es deriven.

 

Quan les funcions i segons estableix l'article 3, li corresponen les següents:

 1. Elaborar el diagnòstic, la identificació i definició de les zones o municipis amb el risc de despoblament, i sotmetre-ho a la consideració del Consell.
 2. Elaborar i proposar al Consell l'aprovació d'un pla integral, amb un horitzó com a mínim de quatre anys, per a l'impuls demogràfic, econòmic, social i cultural dels municipis considerats en risc de despoblament.
 3. Coordinar els programes sectorials dels diferents departaments que intervinguen en el pla.
 4. Fer el seguiment i controlar les actuacions que es deriven del pla.


L'article 4 es refereix a la composició de la Comissió Interdepartamental i cita:

 1. La Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis Valencians tindrà la composició següent:
  1. Presidència: serà exercida per la persona titular de la Presidència del Consell o persona en qui delegue.
  2. Vicepresidència: serà exercida per la persona titular del departament del Consell competent en matèria d'agricultura, o persona en qui delegue.
  3. Vocalies: ocuparà una vocalia la persona titular de cada un dels departaments del Consell que no estiguen representats en la Presidència o en la Vicepresidència o persona en qui delegue.
  4. Secretaria: serà exercida per la persona titular de la direcció general competent en matèria de lluita contra el despoblament, que participarà en les sessions de la Comissió, amb veu i vot, sense perjudici que estiga assistida per un funcionari o funcionària de la direcció general.

 

Quan al règim de funcionament de la Comissió Interdepartamental l'article 5e diu:

 1. La Comissió Interdepartamental es reunirà un mínim de tres vegades a l'any, amb la convocatòria prèvia, en temps i forma, ordenada per qui ostente la Presidència.

 

Segons estableix el Decret 169/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat, queda adscrita a la Presidència de la Generalitat, la Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis.