Notícies / Actualitat

Ajudes per al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals

👤 Persones beneficiàries: persones titulars d'explotacions ramaderes d'oví, caprí, equí i boví que controlen la vegetació natural mitjançant l'aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals

💰 Cobertura: anual fins un màxim de 8.000 € en funció de la superfície en la qual es realitze l'actuació i del grau de compliment de l'objectiu de l'ajuda i serà com a màxim de 120 €/ha/any

📥 Límit de sol·licitud: 12/05/2023

📖 Bases reguladores: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/27/pdf/2022_5894.pdf

📜 Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/04/12/pdf/2023_3904.pdf

📑 Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/08/29/pdf/2022_7830.pdf

📲 Tramitació: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22846