Visualització de contingut web

Manteniment i reforestació de boscos mediterranis

OBJECTIU GENERAL

Donar suport, en col·laboració amb els ajuntaments, a les activitats de manteniment, recuperació i reforestació dels boscos mediterranis existents en els municipis de l'Agenda AVANT, amb l'objectiu de generar ocupació local i fixar població en aquests municipis, vinculada a l'aprofitament dels recursos endògens forestals.

El Decret 28/2021, del president de la Generalitat, pretén complementar les ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 previstes en l'Ordre 3/2020, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

OBJECTE DEL DECRET 28/2021

Aprovar les bases reguladores per les quals han de regir-se les convocatòries de subvencions de l'exercici 2021, i, s'escau, dels exercicis 2022 i 2023, destinades a la promoció i el foment de la recuperació i reforestació de boscos en els termes municipals dels municipis de l'Agenda AVANT, en superfícies forestals de titularitat municipal no gestionades per la Generalitat i, s'escau, de titularitat privada que compten amb l'acord de col·laboració oportú.

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris de les subvencions, els municipis de la Comunitat Valenciana, que formen part de l'Agenda AVANT, disposen de terreny forestal en el seu terme municipal i realitzen les activitats objecte d'aquestes subvencions.

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

 1. Línia S0893000, Recuperació de boscos i millora de la gestió forestal, destinada al foment de la gestió forestal sostenible en els municipis d'interior de l'Agenda AVANT, capítol IV i quantia de dos-cents mil euros (200.000 €).
  • Personal
  • Quantia mínima i màxima subvencionable 1500- 10.000 €
 2. Línia S0894000, Reforestació del bosc mediterrani, capítol VII i quantia de sis-cents mil euros (600.000 €).
  • Inversió
  • Quantia màxima subvencionable 1500 - 20.000 €

ALTRES

 • Subvenció compatible amb altres ajudes.
 • Es constituirà una comissió de valoració per a l'examen i la valoració de les sol·licituds de subvenció.
 • En tot cas, l'entitat beneficiària haurà d'acreditar posseir les autoritzacions
  preceptives de l'autoritat competent en matèria de gestió forestal per a l'activitat que es pretén realitzar, quan per a la seva realització siguen exigides per la normativa vigent.

NORMATIVA