Visualització de contingut web

Què és la Càtedra Avant?

 

ENTITATS QUE COMPOSEN LA CÀTEDRA AVANT:

- Universitat de València

- Universitat d'Alacant

- Universitat Politècnica de València

- Universitat Jaume I de Castelló

- Universitat Miguel Hernández d'Elx

 

Aquestes entitats tenen objectius i interessos comuns en l'àmbit local, concretament en l'estudi i el diagnòstic en tots els diferents aspectes del fenomen del despoblament, tant respecte a la identificació i definició de les causes i efectes del despoblament, com sobre les propostes de solució a aplicar.

La seu de la Càtedra estarà situada al campus de Riu Sec de la Universitat Jaume I de Castelló.

 

FINALITAT DE LA CÀTEDRA AVANT

La creació d'aquesta càtedra té com a finalitat desenvolupar activitats d'investigació, docents i de difusió sobre futures estratègies en matèria de despoblament. A partir del treball d'aquestes institucions es podran generar sinergies que permeten avanços en el disseny i la implementació de mesures contra el despoblament, i que aquests avanços siguen transferits a la societat per a garantir el benestar de la ciutadania de la Comunitat Valenciana.

La Càtedra realitzarà una labor centrada en la potenciació de seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis i tallers, els objectius dels quals seran la investigació, la formació especialitzada i la difusió pública dels seus avanços dins d'un marc d'anàlisi, la qual cosa possibilitarà obtindre una informació rellevant per a les decisions que haja de prendre la Generalitat.

La finalitat, per tant, és aconseguir que la Càtedra Avant siga un punt d'unió decisiu i funcional entre l'activitat educativa i investigadora de les universitats i el disseny, la planificació, la gestió, l'execució i les polítiques públiques contra el despoblament en la Comunitat Valenciana.

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL), LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, LA UNIVERSITAT D'ALACANT, LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX.

 

OBJECTIU DEL CONVENI AMB LA GENERALITAT

L'objecte d'aquest conveni és instrumentalitzar la subvenció nominativa establida en la Llei de pressupostos, anual, de la Generalitat a favor de les universitats signatàries d'aquest conveni, i la seua finalitat és el finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra Avant, a fi d'incrementar les possibilitats d'actuació pública en l'àmbit del despoblament.

En concret, les activitats a desenvolupar en execució del present conveni al llarg del 2021 són les següents:

  • Organització de jornades de presentació i difusió de la Càtedra Avant.
  • Organització de seminaris, jornades o sessions acadèmiques de treball per a la formació, la difusió i la presentació de resultats d'investigació propis de la Càtedra Avant.
  • Producció de vídeos didàctics de sensibilització i divulgació sobre la problemàtica de la despoblació.
  • Estudis i diagnòstic sobre despoblació a la Comunitat Valenciana.
  • I, a més, qualsevol altra activitat que aproví la Comissió paritària de seguiment de la Càtedra.

 

Comissió paritària de seguiment

L'òrgan de seguiment d'aquest conveni és la comissió paritària de seguiment regulada en el conveni marc de col·laboració entre la Generalitat i les universitats signataries. Les seues funcions seràn:

  • Supervisar l'execució del conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d'assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, incloent-hi a aquest efecte la solució, en primera instància, de les controvèrsies d'interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte del conveni.
  • Informar a les parts dels retards i les incidències que es puguen presentar durant l'execució del conveni.
  • Emetre un informe o una valoració final sobre el grau de compliment de l'objectiu consignat en el conveni subscrit.

La comissió vetlarà pel bon compliment d'aquest conveni, i per a això podrà aprovar les directrius que el despleguen i resoldre els conflictes que puguen sorgir entre les parts.

 

Enllaç als continguts elaborats per la Càtedra AVANT

https://avantcatedrainteruniversitaria.blogs.upv.es/