Visualització de contingut web

Senderes homologades

 • Ajudes finançades amb els fons del MRR, facilitats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, instrument financer Next Generation EU, aprovat pel Consell Europeu el 21 de juliol de 2020, la finalitat del qual és donar suport a la inversió i les reformes en els Estats membres, per a aconseguir una recuperació sostenible i resilient.
 • El govern d'Espanya, mitjançant l'Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021, va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a Espanya (PRTR). Les actuacions que es pretenen desenvolupar, a través d'aquestes ajudes, s'enquadren en les inversions i quanties que preveu el component 4, «Conservació i restauració d'ecosistemes marins i terrestres i la seua biodiversitat», del PRTR. Concretament en el component d'inversió C04.I04.

 

OBJECTIU GENERAL DEL PROGRAMA "senderes homologades":

 • Convocar ajudes dirigides a finançar el manteniment, conservació, millora i promoció de les senderes homologades (*GR®, PR® i SL®) existents, en municipis amb el risc de despoblament i en altres entitats locals de les quals formen part municipis amb el risc de despoblament, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Posar en valor el patrimoni històric, cultural i mediambiental dels municipis rurals a través del projecte de manteniment, conservació, millora i promoció de senderes homologades *GR®, PR® i SL® existents en els municipis i altres entitats locals afectats pel despoblament.
 • Per a l'assessorament tècnic en la gestió d'aquestes ajudes la direcció general competent en matèria d'antidespoblament comptarà amb la col·laboració de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV).

 

FINANÇAMENT:

 • El programa pressupostari 125.99 de la Generalitat el centre directiu gestor del qual és la Direcció General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament, es configura a través de dues línies pressupostàries:
 • S1096000, en el capítol IV (subvencions i transferències corrents), per a la concessió d'ajudes per a la promoció de les senderes homologades en la Comunitat Valenciana (amb un crèdit de 600.000 €).
  • La quantia màxima de la subvenció, per a cada entitat que resulte beneficiària en la línia S1096000, s'estableix en cinc mil euros (5.000,00 €) per a la promoció d'una única sendera ja siga de xicotet recorregut PR® o sendera local SL® i en set mil euros (7.000,00 €) quan es tracte de diverses senderes homologades o d'una sendera de gran recorregut GR®.
 • S1097000, en el capítol VII (subvencions i transferències de capital), per a la concessió d'ajudes lligades a inversions de conservació i millora de les senderes homologades en la Comunitat Valenciana (amb un crèdit d'1.278.735 €).
  • Per a la línia S1097000, vint mil euros (20.000,00 €), si s'actua sobre senderes de gran recorregut GR®; dotze mil euros (12.000,00 €) si s'actua sobre una sendera de xicotet recorregut PR®, i set mil euros (7.000,00 €) si es tracta d'una sendera local SL®.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES:

Podran ser entitats beneficiàries de les ajudes:

 • a) Els municipis de la Comunitat Valenciana, que, en complir els requisits establits en l'article 15 de la Llei 5/2023, de 13 d'abril, de la Generalitat, integral de mesures contra el despoblament i per l'equitat territorial en la Comunitat Valenciana (DOGV 9580, 21.04.2023), siguen perceptors del fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament i posseïsquen en el seu terme municipal senderes homologades GR®, PR® i/o SL® per la FEMECV.
 • b) Quan la sendera objecte d'actuació transcórrega per diversos municipis i l'actuació a realitzar afecte els termes municipals de diversos d'aquests municipis, podran ser beneficiàries les entitats supramunicipals o mancomunitats de les quals formen part els municipis indicats, sempre que algun d'ells siga perceptor del fons de cooperació referenciat en l'apartat anterior.

 

DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE DE LES AJUDES:

1. Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se necessàriament sobre les senderes homologades GR®, PR® i SL®, prèviament existents.

2. Les activitats subvencionables amb càrrec a la línia S1096000, «Ajudes per a la promoció de les senderes homologades en la Comunitat Valenciana», aniran encaminades al desenvolupament de programes de promoció cultural, paisatgística, turística i mediambiental de les senderes homologades en l'àmbit escolar, de serveis socials, associacionisme juvenil, persones majors, i col·lectius que fomenten les activitats físiques i el senderisme. Així com qualsevol altra, relacionada amb donar a conéixer l'existència d'aquestes senderes, a través de noves tecnologies com a imatges o vídeos 360º amb càmeres de mapatge, realitat augmentada, guies virtuals d'interpretació de l'entorn i el medi natural o millora de la web d'informació preexistent.

3. Amb càrrec a la línia S1097000, «Ajudes per a inversions en les senderes homologades en la Comunitat Valenciana», les activitats subvencionables seran les relacionades amb projectes de manteniment i millora de la sendera entre les quals s'inclouen la neteja, el desbrossament selectiu, les adequacions del ferm, la senyalització horitzontal (marques de pintura) i vertical (panells informatius, pals direccionals i balises de seguiment) segons la normativa d'homologació de Senderes de la FEMECV, la modernització i l'adaptació a les noves tecnologies de la informació, l'adaptació de la sendera (o de part d'ell) a persones amb diversitat funcional, la inclusió de QRs informatius durant el recorregut en aquells punts d'interés ambiental, etnogràfic o històric, la instal·lació de comptadors de pas per a l'estudi de la capacitat de càrrega i de possibles millores en l'ordenació dels espais naturals pels quals transita la sendera i la creació de la web d'informació turística de les senderes existents.

 

NORMATIVA

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, del president de la Generalitat, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria d'ajudes dirigides a finançar el manteniment, conservació, millora i promoció de les senderes homologades (GR®, PR® i SL®) existents, en municipis amb risc de despoblament i en altres entitats locals de les quals formen part municipis amb risc de despoblament, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

 

PROCEDIMENT PER A DEMANAR LA SUBVENCIÓ

Subvencions destinades a finançar el manteniment, la conservació, la millora i la promoció de les sendes homologades (GR®, PR® i SL®) que hi ha en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.